ČSSD Litoměřicka

OP Litoměřice

Jednací řád OP ČSSD Litoměřice

Jednací řád OVV ČSSD Litoměřice

čssd

I. Základní ustanovení:

 1. Jednací řád okresního výkonného výboru (OVV) ČSSD Litoměřice je podřízenou normou Stanov ČSSD.
 2. Termíny zasedání:
 3. Zasedání OVV se konají dle plánu činnosti minimálně 1x za 2 měsíce.
 4. Mimořádné zasedání OVV musí být svoláno do 7 kalendářních dnů, požádají-li o to dvě pětiny členů OVV ČSSD
 5.    Zasedání OVV svolává předseda OVV.

III. Materiály pro jednání OVV:

 1. Program a základní materiály musí být členům OVV zaslány nejpozději 6 kalendářních dní před jednáním (u mimořádného zasedání 1 kalendářní den před jednáním). Za distribuci materiálů zodpovídá sekretariát OVV.
 2. Materiály informačního charakteru jsou předkládány na stůl, těsně před jednáním OVV.
 3. Účastníci jednání:
 4.  Jednání OVV ČSSD Litoměřice jsou neveřejná
 5. Právo účasti na jednání OVV ČSSD s hlasem rozhodujícím mají členové tohoto orgánu zvolení okresní konferencí.
 6. Právo účasti s hlasem poradním mají:
 7. a) ministři a jejich náměstci pokud jsou členové ČSSD
 8. b) poslanci a senátoři PČR pokud jsou členové ČSSD
 9. c) členové krajského zastupitelstva Ústeckého kraje pokud jsou členové ČSSD
 10. d) zastupitelé obcí v okrese Litoměřice pokud jsou členové ČSSD
 11. e) členové P ČSSD, ÚVV, ÚKK, KVV, KKK, OKK a předsedové MO v okrese Litoměřice
 12. f) pracovníci sekretariátu OVV a další hosté jejichž účast umožňují platné stanovy ČSSD
 13. Hosté neuvedení v bodě IV/3 mají právo účasti s hlasem poradním, pokud jejich přítomnost schválí nadpoloviční většina přítomných členů OVV a zároveň pokud:
 14. a) jsou čestnými hosty pozvanými předsednictvem OVV nebo
 15. b) písemně (elektronicky) podají, nejpozději do 14:00 dne předcházejícího jednání OVV, žádost na sekretariát OVV, ve které uvedou důvod své přítomnosti na jednání (tzn. ke kterému bodu a s čím konkrétně chtějí přispět k jednání OVV).

 

 1. Zahájení a program jednání:
 2. Jednání OVV řídí předseda OVV nebo jeden z místopředsedů OVV pověřený předsedou OVV.
 3. Jednání OVV může být zahájeno pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 4. Jednání OVV se řídí programem schváleným přítomnými členy OVV. Návrhy na rozšíření nebo změnu programu mohou podávat pouze členové OVV s hlasem rozhodujícím.
 5. Zpráva předsedy OKK bude do programu zařazena vždy, když o to předseda OKK požádá.
 6. Průběh jednání:
 7. Předsedající jednání řídí diskusi, navrhuje hlasování a předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu.
 8. Diskuse je součástí jednotlivých bodů programu. Mohou se jí zúčastnit všichni členové OVV a hosté s právem účasti.
 9. Diskusní příspěvek pro hosty je časově omezen na dobu 3. min., OVV může dobu prodloužit.
 10. V případě mimořádných bodů programu se návrhy, protinávrhy a pozměňující návrhy pro usnesení OVV předkládají písemně. Na návrhy nesplňující tato kritéria, nebude brán zřetel. Toto ustanovení se netýká procedurálních návrhů.

VII. Hlasování:

 1. Každý člen OVV ČSSD s hlasem rozhodujícím má právo v průběhu jednání tohoto orgánu předložit návrh na hlasování. Členové OKK mají právo předložit návrh na hlasování pouze v oblastech definovaných v platných stanovách ČSSD. Ostatní účastníci jednání nemohou předkládat návrhy na hlasování.
 2. Předložené návrhy a dokumenty jsou schvalovány v pořadí, jak byly předloženy. Jsou-li podány pozměňující návrhy, je o nich hlasováno přednostně a to v opačném pořadí, jak byly podány.
 3. Další ustanovení týkající se hlasování se řídí platnými stanovami ČSSD.

VIII. Usnesení z jednání:

 1. Usnesení OVV ČSSD Litoměřice se zasílá vždy členům OVV, předsedovi OKK a předsedům MO ČSSD v okresu Litoměřice. Dále pak orgánům dle platných stanov ČSSD. Za distribuci zodpovídá sekretariát OVV.
 2. Originály usnesení jsou archivovány na sekretariátu OVV.
 3. Účinnost:
 4. Tento jednací řád byl schválen OVV ČSSD dne 24.11.2015
 5. Jednací řád OVV ČSSD Litoměřice nabývá účinnosti jeho schválením.

 

vložil admin 0